Sunday, March 9, 2008

kannaDada haNebaraha


If you have only "Greek and Latin" below, click on the image above to read.

PÀ£ÀßqÀ ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ ºÀuÉ §gÀºÀ »ÃVvÀÄÛ:

£Áxïð £Á¬ÄUÀ¼À £ÀRgÀ

GvÀÛgÁ¢ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É SÁgÀ PÁgÀĪÀ ¯ÉÃR£À M¼ÀVvÉÛãÉÆ, UÉÆwÛ®è.

PÀ£ÀßqÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀ EAVèµï, PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀ »A¢

CxÀªÀ GzÀÄð. ¨sÀ¯É!

No comments: