Monday, September 14, 2009

Parting is such sweet sorow

CUÀ°PÉAiÀÄÄ ¹» zÀÄRB JAzÀ£Á ªÀĺÁPÀ«

£Á ºÀÄ®Ä ªÀÄ£ÀÄd

CgÀ¹ ¸ÉÆÃvÉ£Á ¹»AiÀÄ

ºÀĹAiÉÄ PÀ«ªÁtÂ?

PÀ« ªÀiÁvÀæ PÁt§®è£É D ¹»AiÀÄ?

************

J°è PÀAqÀ£À¥Àà D ªÀĺÁPÀ«,

CUÀ°PÉAiÀÄ £ÉÆë£À°è ¹»AiÀÄ?

D ¹»AiÀÄ ¸À«AiÀÄ®Ä PÀ«AiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉ?

¸ÁªÀiÁ£Àå £Á, £À£ÀUÀĽzÀzÀÄÝ §j £ÉÆêÉÃ!No comments: