Saturday, April 18, 2009

Bad KannaDa


PÀ£ÀßqÀzÀ gÀPÀëPÀgÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀ C£ÉÃPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä, EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÅöà §¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ CPÀëgÀ±ÀB.

ªÉÄÃ¯É vÉÆÃjgÀĪÀ avÀæUÀ¼À°ègÀĪÀAvÀºÀ vÀ¥ÀÅöà PÀ£ÀßqÀzÀ «µÀAiÀi zÀ°è CªÀjUÉ PÁ¼ÀfAiÉÄà E®è. KPÉ?

D PÁ¯ÉÃd£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀªÀgÀ ªÉÄïÉ, vÀªÀÄä ¨ÉÆÃqÀð£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀAvÉ D gÀPÀëPÀgÀÄ MvÁÛAiÀÄ vÀgÀ¨ÁgÀzÉÃPÉ?No comments: