Monday, September 21, 2009

puNyada KAte

ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ


ಅಳಿದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಳ್ಳುನೀರೆರೆದು,
ಸದ್ಗತಿ ನೀಡಿ, ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವ ಭರದಲ್ಲಿ,
ಇರುವ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳ ಗೋಳುಹುಯ್ದೊಡೆ,
ಸೊನ್ನೆಯುಳಿದೀತು ಪುಣ್ಯದಖಾತೆಯಲಿ ಎಂದ ಓಮಾರ
Please right click on the image below and select 'open in a new window' to view bigger

No comments: