Monday, September 21, 2009

nAnu omAr

ನಾನು ಓಮಾರ್

ಓಮಾರ್ ಎಂದೊಡನೆ ಬರುವುದೆರಡು ಹೆಸರುಗಳು
ರುಬೈಯತ್ತಿನ ಖಯ್ಯಾಂ, ಲಿಬಿಯದ ಮುಖ್ತಾರ್.


ಅವರೀರ್ವರಲ್ಲದ, ಅವರಂತಲ್ಲದವ ನಾನು,
ಮೂರನೆಯವ, ಅಭಿನವ ಓಮಾರ್.


Please right click on the image below and select 'open in a new window' to view bigger

No comments: